top of page

PRIVACY BELEID

Dit is de Privacy Policy van REWILD BV gesitueerd in Pietelbeekstraat 21/2, 3500 Hasselt, België. (’REWILD’, ‘wij’, ‘ons’). REWILD (en haar aangesloten organisaties) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw Persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Dit privacybeleid is bedoeld om op een eenvoudige en transparante manier uit te leggen welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken.

Ongedefinieerde termen in dit Privacybeleid hebben dezelfde definitie als in onze Algemene Voorwaarden. Door onze Website en Diensten te bezoeken, te gebruiken en er doorheen te bladeren, erkent u en gaat u ermee akkoord dit Privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. Als u niet akkoord gaat met enig onderdeel van dit Privacybeleid, kunnen wij u de Diensten niet leveren en dient u de toegang tot en/of het gebruik van de Website en Diensten te staken en uw Account te deactiveren.

In dit Privacybeleid wordt onder ‘Persoonsgegevens’ verstaan alle informatie die ons iets over u vertelt of die wij aan u kunnen koppelen. Onder Persoonsgegevens vallen niet de gegevens die anoniem zijn gemaakt. De term ‘verwerking’ verwijst naar elke activiteit die wij met de Persoonsgegevens kunnen ondernemen, zoals het verzamelen, aanpassen, gebruiken, overdragen of verwijderen. REWILD is de verwerkingsverantwoordelijke en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Uitzonderingen worden uiteengezet in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt REWILD van wie?

Outdoor organisaties

 • Naam van de onderneming en/of de natuurlijke persoon;

 • Accountnaam;

 • (mobiel) telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • Facturatie adres;

 • eventuele bedrijfsrelevante gegevens zoals het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;

 • informatie met betrekking tot factureren en innen van betalingen;

 • alle door de Verhuurder gegenereerde inhoud, zoals beschrijvingen, berichten, foto's en opmerkingen met betrekking tot de activiteiten en Advertenties;

 • informatie over uw activiteiten in verband met onze Website of Diensten, zoals: vriendenverbindingen, referenties, interacties tussen u en andere Gebruikers;

 • gegevens over geboekte activiteiten (directe boekingen en boekingen op aanvraag);

 • IP-adres van uw apparaat, apparaatspecifieke informatie en loginformatie wanneer u onze Website bezoekt;

 • locatie-informatie (bijv. IP-adres, postcode) en meer specifieke informatie (bijv. GPS-gebaseerde functionaliteit op mobiele apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of Diensten of specifieke kenmerken van de Website of Diensten). Als u de Website of Diensten bezoekt via een mobiel apparaat en u niet wilt dat uw apparaat ons locatiegegevens verstrekt, kunt u de GPS- of andere locatieregistratiefuncties op uw apparaat uitschakelen, op voorwaarde dat uw apparaat u dit toestaat. );

 • browsertype wanneer u onze Website bezoekt;

 • cookies en vergelijkbare technieken zoals beschreven in ons Cookiebeleid;

 • Persoonlijke gegevens uit uw sociale media-accounts.

Boekers

 • naam;

 • Accountnaam;

 • (mobiel) telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • Postcode en land van herkomst en/of verblijfplaats;

 • eventuele door de Gast gegenereerde inhoud, zoals beschrijvingen, berichten, recensies, foto's en opmerkingen;

 • informatie over uw activiteiten in verband met onze Website of Diensten, zoals: vriendenverbindingen, referenties, interacties tussen u en andere Gebruikers;

 • reis- en boekingsgeschiedenis en gerelateerde betalingen (wij zullen nooit uw bankrekeninggegevens verwerken);

 • IP-adres van uw apparaat, apparaatspecifieke informatie en loginformatie wanneer u onze Website bezoekt;

 • locatie-informatie (bijv. IP-adres, postcode) en meer specifieke informatie (bijv. GPS-gebaseerde functionaliteit op mobiele apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of Diensten of specifieke kenmerken van de Website of Diensten). Als u de Website of Diensten bezoekt via een mobiel apparaat en u niet wilt dat uw apparaat ons locatiegegevens verstrekt, kunt u de GPS- of andere locatieregistratiefuncties op uw apparaat uitschakelen, op voorwaarde dat uw apparaat u dit toestaat. );

 • browsertype wanneer u onze Website bezoekt;

 • cookies en vergelijkbare technieken zoals beschreven in ons Cookiebeleid;

 • Persoonlijke gegevens uit uw sociale media-accounts.

 

Derde partijen die geen account hebben aangemaakt op onze website

REWILD kan persoonsgegevens verwerken van derden, zoals personen die met ons in contact staan of van wie persoonsgegevens in onze administratie terug te vinden zijn (dat wil zeggen personen die een Account aanmaken, contact met ons hebben of onze Website bezoeken).

 • naam;

 • (mobiel) telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • IP-adres van uw apparaat, apparaatspecifieke informatie en loginformatie wanneer u onze Website bezoekt;

 • locatie-informatie (bijv. IP-adres, postcode) en meer specifieke informatie (bijv. GPS-gebaseerde functionaliteit op mobiele apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of Diensten of specifieke kenmerken van de Website of Diensten). Als u de Website of Diensten bezoekt via een mobiel apparaat en u niet wilt dat uw apparaat ons locatiegegevens verstrekt, kunt u de GPS- of andere locatieregistratiefuncties op uw apparaat uitschakelen, op voorwaarde dat uw apparaat u dit toestaat. );

 • browsertype wanneer u onze Website bezoekt;

 • cookies en vergelijkbare technieken zoals beschreven in ons Cookiebeleid

 • Persoonlijke gegevens uit uw sociale media-accounts.

 

Gronden en doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

1. met uw toestemming;

 • Om onze website en diensten te verbeteren.

 • Voor marketingactiviteiten.

 • Om uw account te koppelen aan een of meer van uw sociale media-accounts.

 • Om inhoud te delen op uw sociale media-accounts en/of om inhoud te delen met uw vrienden.

 • Om u onze digitale nieuwsbrief en andere marketingupdates te sturen.

 • Om deel te nemen aan wedstrijden, promoties of enquêtes.

 • Om onze steun aan te vragen.

 • Om activiteitvermeldingen te maken.

2. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;

 • Het factureren en innen van betalingen; om de betalingsdiensten op onze Website aan te bieden.

 • Om onze Diensten uit te voeren.

 • Om een boeking te maken of een boeking te accepteren.

 • Om onze verplichtingen uit hoofde van het contract dat wij met u hebben na te komen.

 • Om onze steun aan te vragen.

3. wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen;

 • Om onze website en diensten te verbeteren.

 • Om onze Website en Diensten te monitoren, om fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten op te sporen en te voorkomen.

 • Voor marketingactiviteiten.

 • Om statistieken en anonieme gegevens te genereren.

 • Om serviceonderbrekingen op te lossen en om veiligheidsredenen.

4. wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;

 • Om onze Website en Diensten te monitoren, om fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten op te sporen en te voorkomen.

 • Om te voldoen aan al onze wettelijke en statutaire verplichtingen.

 

Websites van derden

Houd er rekening mee dat onze Website links bevat naar websites van derden, zoals sociale mediaplatforms en/of boekingsplatforms. REWILD is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites van derden. Wij raden u aan het toepasselijke privacybeleid van deze derde partijen te lezen.

 

Kinderen

Alleen mensen ouder dan 18 jaar kunnen een Account aanmaken op onze Website. Kinderen hebben bijzondere bescherming nodig bij de verwerking van hun persoonsgegevens, omdat zij zich mogelijk minder bewust zijn van de risico's die daarmee gepaard gaan. Wij verwerken geen Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u denkt dat wij Persoonsgegevens hebben verwerkt van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Na een dergelijke kennisgeving zullen wij, redelijkerwijs, de verwerking van dergelijke gegevens zo snel mogelijk beëindigen en alle verwerkte Persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Dienstverleners (verwerkers) Wij betrekken externe dienstverleners bij taken als verkoop- en marketingdiensten, hosting en programmering. Al deze dienstverleners zijn namens ons verwerkers van Persoonsgegevens. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en controleren ze regelmatig. Alle dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en om een gegevensverwerkingsovereenkomst met ons aan te gaan, om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met Persoonsgegevens en om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Derde partijen (geen verwerkers of verwerkers)

 • wij delen uw Persoonsgegevens binnen ons bedrijf, zoals met moederbedrijven en/of onze dochterondernemingen;

 • derde partijen die (een) bepaald(e) aspect(en) van uw boeking uitvoeren;

 • wanneer uw verzoek om een activiteit te reserveren door de outdoororganisatie wordt geaccepteerd, zullen wij uw naam en telefoonnummer aan de organisatie bekendmaken voor het geval dit noodzakelijk is voor uw boeking;

 • in sommige gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met andere Gebruikers van onze Website of Diensten;

 • sociale mediaplatforms waaraan u uw Account heeft gekoppeld;

 • onze zakenpartners om u relevante advertenties op onze Website te tonen;

 • derde partijen waarmee wij samenwerken voor de promotie en marketing van outdooractiviteiten en Advertenties om boekingen te genereren of REWILD te promoten;

 • rechtbanken, overheidsinstellingen, toezichthouders en andere autoriteiten indien vereist door de wet of met uw toestemming.

In principe worden uw Persoonsgegevens alleen aan andere verwerkingsverantwoordelijken overgedragen als dit nodig is voor de nakoming van een contractuele verplichting, of als wij of een derde partij een legitiem belang hebben bij de gegevensoverdracht, of als u uw toestemming hebt gegeven. Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kunnen we bovendien verplicht zijn om Persoonsgegevens openbaar te maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten.

Als een derde partij in aanmerking komt als verwerker, is deze verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren en een gegevensverwerkingsovereenkomst met ons te sluiten, om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met Persoonsgegevens en om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Opslag van persoonlijke gegevens

Wij slaan uw Persoonsgegevens alleen op binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER Wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de EER, naar zogenaamde derde landen, zoals de Verenigde Staten van Amerika. In dergelijke gevallen zullen voorafgaand aan de overdracht passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen en/of vragen wij uw toestemming voor een dergelijke overdracht. Wij streven ernaar om Persoonsgegevens zoveel mogelijk te anonimiseren voorafgaand aan de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER.

Bewaartermijn Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij deze in eerste instantie nodig hadden, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting verplicht zijn uw Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Meer specifiek staan hieronder de bewaartermijnen vermeld. Deze lijst is niet uitputtend.

 • wij zullen uw Persoonsgegevens verwijderen als uw account 36 maanden inactief is geweest

 • wij zullen uw Persoonsgegevens binnen 7 dagen verwijderen als u uw toestemming heeft ingetrokken

 • wij zullen uw Persoonsgegevens binnen 7 dagen verwijderen als u uw Account heeft verwijderd

De bovengenoemde bewaartermijnen kunnen worden verlengd als er wettelijke bewaarplichten gelden of zullen gelden.

Ondanks de bewaartermijnen bewaren wij voor onze eigen legitieme belangen anonieme en/of statistische gegevens die geen Persoonsgegevens bevatten.

 

Beveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of toegang zonder toestemming. Om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze lijst is niet uitputtend:

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER;

 • waar mogelijk wordt tweefactorauthenticatie ingeschakeld;

 • wij maken gebruik van firewalls en antivirussoftware om onze systemen en diensten te beschermen;

 • indien vereist door de wet, zullen we elk nieuw systeem onderwerpen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling;

 • Alleen geautoriseerd personeel heeft in het kader van hun werk toegang tot Persoonsgegevens.

 • Onze beveiligingsmaatregelen worden, op grond van technologische processen, voortdurend verbeterd.

Jouw rechten

Als uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heeft u de volgende privacyrechten:

1. recht om uw toestemming in te trekken; U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van eventuele verwerkingsactiviteiten op basis van een dergelijke toestemming vóór de intrekking ervan.

2. recht op toegang tot gegevens; U heeft het recht om ons een overzicht te vragen van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken.

3. recht op rectificatie; U heeft het recht om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen;

4. recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden); U heeft het recht om ons te verzoeken alle Persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt te verwijderen als er geen legitieme redenen zijn om deze te bewaren.

5. recht op beperking van de verwerking; U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u deze wilt bewaren voor gebruik in een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor onze eigen legitieme belangen.

6. recht op gegevensportabiliteit; U heeft het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens elektronisch aan u over te dragen in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

7. recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij deze verwerken.

8. recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In uw account kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen. U kunt altijd contact met ons opnemen (via onderstaande contactgegevens) als u één van uw rechten wilt uitoefenen. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen (volledige) gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Wij accepteren alleen verzoeken met betrekking tot uw eigen Persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat we de relevante Persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen we om aanvullende informatie vragen om er zeker van te zijn dat u het bent.

 

Aanpassingen

Wij hebben het recht om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van dit Privacybeleid kunt u vinden op onze Website via de volgende link: https://rewild.be/privacy). Indien een wijziging uw rechten aanmerkelijk aantast, informeren wij u via onze Website.

Neem contact met ons op

Contactgegevens met betrekking tot verzoeken en andere vragen die u heeft.

Stuur uw verzoeken en andere privacy gerelateerde vragen naar: REWILD B.V. Pietelbeekstraat 21/2, 3500 Hasselt, België

info@rewild.be

bottom of page