top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden gebruikte termen worden als volgt gedefinieerd:

Account

het account dat de Gebruiker via de website aanmaakt om toegang te krijgen tot de website en gebruik te maken van de Diensten.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen REWILD en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Website en de Diensten.

Activiteit

Een activiteit die door een Host via de Website wordt vermeld als beschikbaar voor deelname of gebruik.

REWILD

REWILD B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Hasselt, Pietelbeekstraat 21 bus 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in België onder nummer 0733.704.040 

Commissie

De van toepassing zijnde commissie en reserveringskosten te betalen door de gast.

Gast

Elke gebruiker die een boeking aanvraagt van een activiteit zoals vermeld op de website.

Gastheer

Elke gebruiker die een boeking op de website aanmaakt.

Verhuurkosten

De vergoeding die de Verhuurder aan REWILD verschuldigd is voor elke boeking van een activiteit zoals vermeld op de website. 

Vermelding

De vermelde activiteit door de verhuurder via de website.

Vermeldingskosten

De gebruiks- en/of huurprijs voor een accommodatie (inclusief aanvullende diensten en/of producten op de Kampeerplek), vastgesteld door de Verhuurder in een boeking.

Diensten

Elke dienst geleverd door REWILD zoals verder beschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden.

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van REWILD inclusief de bijlagen en eventuele wijzigingen daarop.

Gebruiker

Iedere gebruiker, ouder dan 18 jaar, die niet handelt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf of entiteit die handelt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf zijnde een gast, gastheer, affiliate of partner die een account heeft aangemaakt op de website, gebruik maakt van de diensten en/of een overeenkomst is aangegaan.

Website

De website van REWILD, momenteel: REWILD.be en elke andere website of applicatie waarmee REWILD de diensten beschikbaar stelt.

2. Toepasselijkheidsvoorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en/of diensten van REWILD en op iedere overeenkomst die daarmee verband houdt.

2.2. Door het aangaan van een Overeenkomst, het gebruik van de website, de diensten en/of door het aanmaken van een account aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van de voorwaarden en staat de gebruiker ervoor in dat de gebruiker gebonden is aan de voorwaarden. In het geval dat een account wordt geblokkeerd, ongeacht de reden voor deze blokkering, blijven de voorwaarden van toepassing.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Gebruiker zijn account via de website heeft aangemaakt / geactiveerd.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aan de zijde van de gebruiker en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel binnen als buiten België en Nederland ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de gebruiker en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen of wel tot stand had moeten komen.

2.6. Indien REWILD niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de artikelen van de voorwaarden in elk geval niet van toepassing zijn, of dat REWILD in elk geval het recht zou verliezen om in de toekomst en/of ten aanzien van enige andere situatie en/of derden de stipte naleving van de artikelen te verlangen.

2.7. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen REWILD en een gebruiker zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen. Indien REWILD in één of meer overeenkomsten met een gebruiker afwijkt van deze voorwaarden, dan geldt deze afwijking niet voor eerdere of toekomstige overeenkomsten tussen REWILD en een gebruiker.

 

3. Diensten

3.1. REWILD biedt via de website een online platform dat verhuurders die activiteiten beschikbaar hebben in contact brengt met gasten die deze activiteiten willen boeken. De website kan worden gebruikt voor het maken van een vermelding en voor het boeken en betalen van activiteiten (de 'diensten'). De verantwoordelijkheden van REWILD zijn beperkt tot het faciliteren van de beschikbaarheid van de website en de diensten.

3.2. De rol van REWILD is beperkt tot het faciliteren van de website en de diensten. REWILD zal nimmer partij worden bij een overeenkomst tussen de gebruikers die tot stand komt met behulp van de website en/of de Diensten. De gebruikers begrijpen en stemmen ermee in dat REWILD niet optreedt als verzekeraar of contractant. REWILD is geen eigenaar, exploitant of aanbieder van activiteiten. REWILD heeft geen controle over de gedragingen van de gebruikers.

 

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website en/of diensten

4.1. Om gebruik te kunnen maken van de website en diensten dient de gebruiker een account aan te maken. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de gebruiker. De gebruiker verklaart en garandeert dat de door de gebruiker aan REWILD verstrekte gegevens voor uw account juist, volledig en actueel zijn. De gebruiker zal zijn Account vertrouwelijk en met zorg behandelen. De gebruiker zal redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden het account vastleggen en/of gebruiken.

 

4.2. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden verleent REWILD aan de gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de website en diensten te gebruiken. Deze licentie kan niet worden overgedragen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van REWILD.

 

4.3. De gebruiker dient REWILD onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het verlies of de diefstal van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het account door een derde. Na ontvangst van deze kennisgeving is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade of verliezen die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van het account.

 

4.4. REWILD mag een account naar eigen goedkeuring blokkeren of verwijderen indien REWILD dat noodzakelijk acht. REWILD is in een dergelijk geval niet verplicht opnieuw toegang te verlenen tot het account en is niet verplicht een back-up te maken van de gebruiker van het account. Indien een account van een gebruiker wordt geblokkeerd, heeft deze gebruiker niet het recht om een nieuw account te maken, tenzij anders is overeengekomen.

 

4.5. Een gebruiker die een gast is of een gebruiker die een organisatie is en geen openstaande boekingen heeft, heeft het recht om zijn account op elk gewenst moment te beëindigen volgens de procedure zoals aangegeven op de website.

 

4.6. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor elk gebruik, inclusief ongeautoriseerd gebruik, (via een account) van de website en de diensten.

 

4.7. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op het gebruik van de website en/of de diensten.

 

4.8. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het niet schenden van enige overeenkomst die de gebruiker is aangegaan met een andere gebruiker of derde partij bij het gebruik van de website en/of diensten.

 

4.9. Een verhuurder is verplicht zich op de hoogte te stellen van de lokale wet- en regelgeving voordat hij een activiteit op de website plaatst. Een organisatie garandeert dat hij voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en andere overeenkomsten met derden (inclusief overheidsinstanties) met betrekking tot het gebruik van de website en/of diensten.

 

4.10. Een organisatie garandeert dat het alle informatie die persoonsgegevens bevat, zal behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke privacywet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de GDPR en gelijkwaardige wet- en regelgeving. Indien het voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen, zullen de betreffende partijen zo snel mogelijk hun respectievelijke posities ten opzichte van elkaar bepalen (als verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verantwoordelijkheden volgens de GDPR en deze waar nodig implementeren in een aparte schriftelijke overeenkomst.

 

4.11. De gebruiker stemt ermee in zich niet in te laten met een van de volgende verboden activiteiten: (i) het kopiëren, distribueren of openbaar maken van enig deel van de website en/of diensten op welk medium dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping"; (ii) het gebruik van een geautomatiseerd systeem om toegang te krijgen tot de website op een manier die meer verzoekberichten naar de servers verzendt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele webbrowser; (iii) het verstoren van het functioneren van de website of het gebruiken van software die het functioneren van de website kan verstoren; (iv) het verzenden van spam of andere ongevraagde e-mail; (v) proberen de systeemintegriteit of -beveiliging te verstoren, in gevaar te brengen of transmissies naar of van de servers waarop de website draait te ontcijferen; (vi) het ondernemen van enige actie die naar eigen goeddunken van REWILD een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van REWILD oplegt of kan opleggen; (vii) het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de website; (viii) het verzamelen of verzamelen van persoonlijke gegevens en/of accountinformatie (inclusief wachtwoorden) van de website (ix) het zich voordoen als een andere persoon, het plegen van fraude, het aanmaken van valse accounts en/of het verstrekken van onnauwkeurige informatie (x) het verstoren van de goede werking van de website en/of diensten; (xi) het verzenden van inhoud die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die lasterlijk, beledigend, obsceen, beledigend, gewelddadig of aanzet tot gewelddadig, politiek, racistisch of xenofoob is (xii) het omzeilen van de maatregelen REWILD kan gebruiken om de toegang tot de website te voorkomen of te beperken; (xiii) het gebruik van de handelsmerken of handelsnamen van REWILD of enige variant daarvan die vergelijkbaar is met of waarschijnlijk verward kan worden met de rechten van REWILD; (xiv) het geheel of gedeeltelijk kopiëren, imiteren of gebruiken van het uiterlijk van de website (inclusief maar niet beperkt tot spiegelen), inclusief de inhoud die hierin is opgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REWILD; (xv) het plaatsen van een link die de gast doorverwijst naar de website van de verhuurder, sociale media-accounts of enige andere vorm van verwijzing van de gast naar de accommodatie van de verhuurder dat niet is aangesloten bij REWILD of een account op de website heeft aangemaakt.

 

5. Licentie verleend voor door de gebruiker gegenereerde content

5.1. Indien een gebruiker via een account of anderszins informatie en content verstrekt, verleent deze gebruiker automatisch aan REWILD een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie, van toepassing op alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen om die informatie en/of content te hosten, te gebruiken, te distribueren, te wijzigen, uit te voeren, te kopiëren, te publiceren, te creëren en te communiceren, teneinde het account te beheren, het gebruik van de website en/of diensten te optimaliseren en voor marketing- en promotiedoeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen REWILD en een gebruiker. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen.

5.2. Deze licentie eindigt indien en zodra de informatie of content als bedoeld in dit artikel, is verwijderd uit de systemen van REWILD en/of indien de gebruiker deze informatie of content heeft verwijderd, afhankelijk van welke termijn langer is. Verwijderde informatie of content kan nog steeds beschikbaar zijn op de systemen van REWILD, totdat deze definitief is verwijderd.

 

6. Het boeken van een accommodatie, betaling van de vergoeding en commissie

6.1. De website biedt zowel directe boekingen voor een activiteit als boekingen op aanvraag. In het geval van een directe boeking, maakt de gast een boeking voor een activiteit, welke boeking direct en automatisch wordt geaccepteerd of afgewezen. In het geval van boekingen op aanvraag plaatst de gast een aanvraag voor een reservering, die de organisatie moet accepteren of weigeren. De boeking - hetzij een directe boeking of een boeking op aanvraag - is voltooid zodra de boeking is geaccepteerd en de betaling van de vergoeding en de commissie volledig via de website zijn betaald.

 

6.2. De plaatsingskosten worden voor iedere activiteit door de gastheer vastgesteld en dienen volledig door de gast te worden voldaan.

 

6.3. Elke betaling van een gebruiker aan REWILD en/of tussen gebruikers onderling, geschiedt uitsluitend via de website, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van de plaatsingskosten en/of andere betalingen voor of in verband met (het boeken van) de activiteit.

 

6.4. REWILD maakt gebruik van de beveiligde betaalservice van een payment service provider. Gebruikers die gebruik maken van het betalingssysteem erkennen en accepteren de algemene voorwaarden van deze betalingsdienstaanbieder. REWILD mag de kosten in rekening brengen voor de betaalmethoden/betaaldienstverleners zoals aangegeven op haar website.

 

6.5. Door gebruik te maken van de beveiligde betalingsdienst zal REWILD de plaatsingskosten minus de verhuurkosten, met inachtneming van de betalingsvoorwaarden, overmaken aan de organisatie Eventuele extra kosten vereist door de bank van de organisatie zijn voor de rekening van de organisatie. REWILD is niet verantwoordelijk voor de betaling van deze extra kosten die door de bank van de organisatie worden verlangd.

 

6.6. Betaling kan geschieden in de valuta zoals vermeld op de website. Extra kosten die voortvloeien uit het overmaken van andere valuta dan Euro's kunnen voor rekening van de Gebruiker(s) zijn.

 

6.7. REWILD is te allen tijde gerechtigd om bedragen die zij aan de gebruiker verschuldigd is te verrekenen met bedragen die REWILD uit welke hoofde dan ook aan de gebruiker verschuldigd is.

 

8. Overmacht

8.1. REWILD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2. Onder overmacht aan de zijde van REWILD wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop REWILD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor REWILD niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen, zoals onder meer (maar niet uitsluitend): stakingen in het bedrijf van REWILD, een pandemie (waaronder covid-19), oorlogssituatie of oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, verkeersomstandigheden, diefstal, brand, import/exportbelemmeringen en/of handelsbelemmeringen, stroomstoringen, verstoring van de netwerkdienst en vertragingen in de levering van goederen of diensten door derden-leveranciers.

8.3. REWILD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat REWILD haar verbintenis had moeten nakomen.

8.4. REWILD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden is REWILD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De website en/of de diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. REWILD wijst specifiek alle garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk en alle garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of handelsgebruik van de hand. Het gebruik van de website en/of diensten is op eigen risico van de gebruiker.

9.2. REWILD is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die door de gebruiker is gecreëerd en/of die de gebruiker of enige andere derde via de website en/of de diensten verzendt. REWILD kan en zal dergelijke inhoud niet controleren. Meer in het bijzonder is en blijft een organisatie te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en correctheid van de (beschrijvende) informatie (waaronder de tarieven en beschikbaarheid) die via de website wordt weergegeven.

 

9.3. REWILD kan niet instaan voor de legaliteit van de activiteit die de verhuurder op zijn accommodatie aanbiedt, noch voor de kwaliteit van en/of het juiste gebruik van de accommodatie door de gast. REWILD is in geen geval aansprakelijk voor de accommodatie.

9.4. REWILD kan niet garanderen dat de website en/of het account te allen tijde en zonder enige onderbreking, storing, fout of defect beschikbaar zal zijn. REWILD is in geen geval aansprakelijk indien de website om welke reden dan ook buiten gebruik is of niet optimaal functioneert.

9.5. REWILD regelt geen enkel contact tussen de gebruikers. REWILD heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door andere gebruikers verstrekte informatie. REWILD zal nooit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor handelingen van haar gebruikers van de website of voor enige informatie of inhoud die door haar gebruikers wordt verstrekt.

9.6. Indien – juridisch of overtuigend – wordt vastgesteld dat REWILD aansprakelijk is voor de gebruiker voor geleden schade in verband met de overeenkomst, of voortgekomen uit een onrechtmatige daad, of op een andere grond, dan wordt deze aansprakelijkheid, inclusief enige betalingsverplichtingen artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt tot een totaal zoals vermeld in deze bepalingen:

 • a. REWILD is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, dat het gevolg is van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de overeenkomst, website en / of de diensten ;.

 • b. REWILD is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde omzet, gederfde besparingen, gevolgverlies, stagnatie van commerciële activiteiten en reputatieschade veroorzaakt aan de gebruiker of derden;.

 • c. REWILD is niet aansprakelijk voor enige schade, verliezen of letsel als gevolg van hacking, manipulatie of andere ongeoorloofde toegang of gebruik van de website of een account of de daarin vervatte informatie;.

 • d. REWILD is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige (fouten, fouten, onwettigheid of onjuistheden van enige) (inhoud van) de website, inclusief maar niet beperkt tot enige onderbreking of stopzetting van verzending van of naar de website

 • e. REWILD is nooit aansprakelijk voor bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de website kunnen worden verzonden.

 • f. REWILD is nooit aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de website en / of de diensten en/of als gevolg van een boeking van een kampeerplek door een gebruiker (inclusief maar niet beperkt tot de gevolgen van een virtuele of fysieke ontmoeting tussen de gebruikers na het gebruik van de website en/of diensten)

 • g. REWILD is nooit aansprakelijk voor fouten of weglatingen in enige inhoud of voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van geposte, gemailde, verzonden inhoud, of anderszins beschikbaar gesteld via de website

 • h. REWILD is nooit aansprakelijk voor de inhoud die door een gebruiker is gemaakt of voor het lasterlijke, aanstootgevende of illegale gedrag van derden.

9.7. De aansprakelijkheid van REWILD, inclusief elke betalingsverplichting onder een verplichting tot ongedaan maken en elke betalingsverplichting aan de gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt toegekend door de aansprakelijkheidsverzekering van REWILD.

9.8. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van REWILD geen claim – toekent om welke reden dan ook – de aansprakelijkheid van REWILD, inclusief eventuele betalingsverplichting.

9.9. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of opzettelijke roekeloosheid van REWILD en / of zijn (wettelijke) directeur (en).

 

9.10. Schade waarvoor REWILD aansprakelijk kan worden gesteld, moet schriftelijk en onverwijld maar altijd binnen 30 kalenderdagen na het optreden van de schade aan REWILD worden gemeld, met het risico dat een dergelijke claim vervalt. De vervaldatum is niet van toepassing wanneer de gebruiker kan aantonen dat de schade om een goede reden niet eerder kon worden gemeld.

9.11. Onverminderd de andere artikelen in deze algemene voorwaarden vervalt elke aansprakelijkheidsclaim tegen REWILD binnen 12 (twaalf) maanden nadat de gebruiker en / of een derde partij de website en/of diensten die zich bewust worden van of redelijkerwijs moeten worden aangenomen dat ze zich bewust zijn geworden van het feit waaruit de schade voortvloeit. Dit artikel is niet van toepassing als de gebruiker een consument is.

 

10. Schadeloosstelling

10.1. De gebruiker zal REWILD verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) het gebruik van en de toegang tot de website en/of de diensten, met inbegrip van alle gegevens of inhoud verzonden of ontvangen door die gebruiker; (ii) schending door de gebruiker van enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden en/of enige garantie of waarborg die daarin wordt verleend (iii) schending door de gebruiker van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteit of intellectuele eigendomsrechten; (iv) schending door de gebruiker van enige toepasselijke wet, regel of voorschrift; (v) enige vordering tot schadevergoeding die voortvloeit uit uw content die beschikbaar is gesteld via de website of content die is ingediend via het account; of (vi) onbevoegde toegang tot en gebruik van de website en/of de diensten waaraan de gebruiker kan worden toegeschreven.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele auteursrechten, geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken en geregistreerde en ongeregistreerde model- en databankrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, domeinnamen, die voortkomen uit of gebruikt zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of die opgenomen zijn in de website en/of diensten, berusten uitsluitend bij REWILD. Het is de gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van voornoemde intellectuele eigendomsrechten van REWILD, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2. De gebruiker garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht van REWILD, zoals vermeld in dit artikel, en dat gebruiker REWILD en eventuele derden/partijen zal vrijwaren voor eventuele schade, geleden verliezen of gemaakte kosten in geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van REWILD en/of van derden, dit laatste in geval REWILD intellectuele eigendomsrechten van derden (onder)licentiëert. Deze intellectuele en industriële eigendomsrechten mogen derhalve niet door de gebruiker worden gekopieerd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van REWILD.

11.3. Het gebruik van de website en/of diensten door de gebruiker op grond van een overeenkomst houdt nimmer een overdracht van intellectuele of industriële eigendom aan de gebruiker in.

 

12. Gegevensbescherming en cookies

12.1. Deze algemene voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met het privacybeleid van REWILD, dat beschikbaar is op de website en waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder REWILD persoonsgegevens verwerkt.

12.2. De website maakt gebruik van cookies. Deze voorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met het cookiebeleid van REWILD, dat beschikbaar is op de website. Elke gebruiker kan zijn browserinstellingen wijzigen zodat er geen cookies worden aangemaakt wanneer hij de website bezoekt. Als cookies echter door de browserinstellingen worden geweigerd, kan de gebruiker mogelijk niet alle functies op de website gebruiken.

 

13. Opzeggen en verwijdering (NTD)

13.1. De gebruiker kan een verzoek per e-mail indienen bij info@rewild.be (‘ ** Verzoek om verwijdering**’) om bepaalde vermeende onwettige inhoud of inhoud die anderszins in strijd is met de Belgische wetgeving (inclusief rechten van derden) (‘ ** vermeende onwettige inhoud ** ’) van de website te verwijderen. Er moet een afhaalverzoek worden ingediend met betrekking tot de volgende NTD-procedure.

 

13.2. REWILD fungeert als tussenpersoon voor de publicatie van inhoud die door haar gebruikers is gepubliceerd. De website zal de inhoud bekendmaken / doorgeven en is daarom nooit aansprakelijk voor de inhoud die door de gebruikers is ingediend en gepubliceerd.

13.3. REWILD biedt deze NTD-procedure op vrijwillige basis en is niet verplicht om te voldoen aan Take Down-verzoeken die door een gebruiker zijn ingediend (‘ ** Klager ** ’). Klager ontleent geen rechten aan deze NTD-procedure. REWILD kan naar eigen goedkeuring besluiten om een ingediend afhaalverzoek niet te verwerken, een afhaalverzoek af te wijzen of af te wijken van deze NTD-procedure.

13.4. De NTD-procedure wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat REWILD onwettige inhoud of inhoud kan verwijderen die anderszins in strijd is met de Belgische wetgeving (inclusief rechten van derden), gemeld door de klagers. REWILD verwijdert alleen inhoud als deze inhoud onmiskenbaar onwettig is of inhoud die anderszins onmiskenbaar is in strijd met de Belgische wetgeving (inclusief rechten van derden).

13.5. Deze NTD-procedure is niet van toepassing als andere of aanvullende wetgeving van toepassing is, waarna REWILD andere of aanvullende verplichtingen heeft.

13.6. REWILD heeft het recht om meer informatie te vragen aan de klager die een verzoek indient in overeenstemming met deze NTD-procedure, of aan de gebruiker die de inhoud heeft gepubliceerd (‘Auteur’).

13.7. Een verzoek van een klager om bepaalde inhoud van de website te verwijderen, wordt alleen door REWILD verwerkt als: (i) de klager een belanghebbende is; (ii) het Take Down Request is ingediend om actie te ondernemen tegen onwettige inhoud of inhoud die anderszins in strijd is met de Belgische wetgeving (inclusief rechten van derden); en (iii) via e-mail naar REWILD ingediend met alle informatie die nodig is voor REWILD om deze vermeende onwettige inhoud te onderzoeken, inclusief de informatie welke andere acties de klager heeft ondernomen jegens de auteur om de vermeende onwettige inhoud te laten verwijderen of wijzigen.

13.8. Na ontvangst van een afhaalverzoek van een klager om bepaalde vermeende onwettige inhoud van de website te verwijderen, zal REWILD:

 • (i) een ontvangstbevestiging sturen;

 • (ii) controleren of alle noodzakelijke informatie van de klager is verstrekt, en, indien nodig, de klager een antwoord sturen welke aanvullende informatie nodig is voor REWILD om het afhaalverzoek te verwerken;

 • (iii) nagaan of de vermeende onwettige inhoud onbetwistbaar onwettig is of anderszins in strijd is met de Belgische wetgeving (inclusief rechten van derden) en of dit de verwijdering van de inhoud voldoende rechtvaardigt door REWILD. REWILD zal deze verificatie naar beste vermogen en met de nodige zorg uitvoeren. REWILD zal echter nooit verplicht zijn om inhoud te verwijderen die onbetwistbaar onwettig of anderszins onbetwistbaar is in strijd met de Belgische wetgeving (inclusief rechten van derden), en heeft het recht om deze inhoud niet te verwijderen of acties te ondernemen tegen de auteur, om haar eigen redenen;

 • (iv) verwijder de inhoud of verwerp het Take Down Request. De vermeende onwettige inhoud wordt alleen verwijderd (en het Take Down Request wordt geaccepteerd) door REWILD op voorwaarde dat de klager verdedigt, vrijwaart en houdt REWILD onschadelijk van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, verplichtingen, kosten of schulden, en kosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit het verwijderen van de inhoud. REWILD kan aanvullende voorwaarden vereisen voor de aanvaarding van het Take Down Request.

13.9. Als de gebruiker nog geen andere rechtsmiddelen tegen de auteur heeft gezocht, kan REWILD naar eigen goeddunken contact opnemen met de auteur zelf of eisen dat de klager contact opneemt met de auteur. Als REWILD contact opneemt met de auteur zelf, zal REWILD de auteur vragen om te reageren op het Take Down-verzoek dat door de klager is ingediend. Als en wanneer REWILD een reactie op dergelijke verzoeken ontvangt, stuurt REWILD de inhoud ervan naar de klager. Indien de klager met het antwoord instemt, wordt het afhaalverzoek van de klager als afgewikkeld beschouwd. Als de klager het niet eens is met het antwoord, gaat REWILD verder met de NTD-procedure.

13.10 De NTD-procedure duurt maximaal 15 werkdagen.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. De gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen, uit te besteden, te verkopen of over te dragen aan een derde.

14.2. REWILD is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te verkopen of over te dragen aan (een) derde(n) en mag haar aanspraken op betaling verkopen aan een derde zonder dat daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker is vereist. De gebruiker zal zoveel mogelijk medewerking verlenen aan de overdracht, verkoop of overgang van genoemde rechten en/of verplichtingen, zonder nadere voorwaarden te kunnen stellen aan deze overdracht. Bij het aangaan van de overeenkomst geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor deze overdracht van rechten en/of verplichtingen.

 

15. Overig

15.1. REWILD heeft het recht de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht op het aangekondigde tijdstip. REWILD zal de gewijzigde voorwaarden beschikbaar stellen via de website. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst en/of zijn account te beëindigen.

15.2. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de website en de diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

15.3. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geschrapt en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

16. Toepasselijk recht en forum

16.1. De arrondissementsrechtbank te Hasselt is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot de nakoming en/of de uitvoering van de voorwaarden, de overeenkomst, de daarbij en daarbij beoogde transacties, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad, en met inbegrip van alle daarmee verband houdende geschillen.

16.2. Indien de gebruiker een consument is, is tevens bevoegd de rechter van het land waar de gebruiker-consument woonachtig is, of indien de gebruiker-consument gedaagde is in de procedure, is uitsluitend bevoegd de rechter van het land waar de gebruiker-consument woonachtig is.

16.3. De voorwaarden, de overeenkomst, de daarmee beoogde transacties en alle geschillen daarover worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Dit is ook het geval wanneer aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten België uitvoering wordt gegeven of wanneer een partij bij de rechtsbetrekking buiten België woont.

16.4. Indien de gebruiker een consument is, wordt deze consument-gebruiker tevens beschermd door dwingende bepalingen van het recht van het land waar deze consument-gebruiker woonplaats heeft. Indien deze consument-gebruiker aanspraak kan maken op de bescherming van het recht van het land waar hij/zij woonachtig is en er strijdigheid bestaat tussen een bepaling van dwingend recht van het land van deze gebruiker en het Belgisch recht, prevaleert de bepaling van dwingend recht.

bottom of page